Μεταταχθέντες στη διοίκηση και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα όργανα για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ.151/64333/Α5/24-4-2015 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015, ΑΔΑ:7Θ6Τ465ΦΘ3-ΦΤΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ» (ΦΕΚ 422/Β/9-3-2009)

8. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπονται για τη σύσταση των Επιτροπών των Β.Κ., ως μέλη, καθηγητές Δ.Ε. δύναται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23−06−2013) και:
i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.
ii) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
iii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

12. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζονται εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους δύνανται να ορίζονται για τις καταργημένες ειδικότητες των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/23−06−2013) και:
i) Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.
ii) Εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του ως άνω άρθρου οι οποίοι δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους εντός της τελευταίας τριετίας.

ΣΣ. Παρόμοιες αλλαγές ισχύουν και για τους βαθμολογητές γραπτών και προφορικών εξετάσεων

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε την αρχική ΥΑ όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις της σε ενιαίο κείμενο (Φ.151/24463/Β6/4-3-2009)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο