Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Αιτήσεις από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι την Δευτέρα 29-06-2015

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
2. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
3. Την αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση των θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι την Δευτέρα 29-06-2015.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:
• 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας (Δύο (2) θέσεις υποδιευθυντών)
• 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (Δύο (2) θέσεις υποδιευθυντών)
• 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας (Δύο (2) θέσεις υποδιευθυντών)
• Γυμνάσιο Αμυνταίου (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• Γενικό Λύκειο Αμυνταίου (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας (Δύο (2) θέσεις υποδιευθυντών)
• 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
• 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Μία (1) θέση υπεύθυνου τομέα μηχανολογίας)
• 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Μία (1) θέση υπεύθυνου τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού)
• 1ο Ε.Κ. Φλώρινας (Μία (1) θέση υπεύθυνου τομέων δομικών έργων, γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής, υγείας και πρόνοιας, πληροφορικής και οικονομίας και διοίκησης)

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29-06-2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +