Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από Πέμπτη 01-06-2017 έως και Τρίτη 06-06-2017

ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ – Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-2015): «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου  Β΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ  71/Α/19-05-2010): «Αναβάθμιση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού, Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και Λοιπές Διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν -τροποποιήθηκαν, από τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ «Επιλογή Στελεχών» του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015): «Επείγοντα Μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Άλλες Διατάξεις», καθώς και από το αρθ.46 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015), όπως και αυτές αντικαταστάθηκαν-τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
 1. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Απόφαση του Υπ. Παιδείας: «Καθορισμός των Ειδικότερων Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων».
 1. Την αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) Απόφαση του Υπ. Παιδείας: «Καθορισμός της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων, Επιλογής και Τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
 1. Την αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.): «Διευκρινίσεις Σχετικά με την Επιλογή Υποψήφιων Διευθυντών Όλων των Τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».
 1. Την αριθμ.  ΣΤ5/56/13-11-2000  (ΦΕΚ  1409/Β/17-11-2000)  Απόφαση  του  Υπ.  Παιδείας: «Μεταβίβαση Δικαιώματος Υπογραφής “με Εντολή Υπουργού” στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών».
 1. Την αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) Απόφαση του Υπ. Παιδείας: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Την αριθμ.  9191/29-12-2016  (ΑΔΑ:  67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: «Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας».
 1. Την αριθμ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-05-2017 Απόφαση του Υπ. Παιδείας: «Ορισμός Επιπλέον Μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τριετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31 Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας από Πέμπτη 01-06-2017 έως και Τρίτη 06-06-2017.

Υποβλητέα δικαιολογητικά

Α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες ή τα εργαστηριακά κέντρα που θέτουν υποψηφιότητα, και συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:

 1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.
 4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε..
 6. Βεβαίωση πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή του κώδικα γραφής Braille, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.
 7. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
 8. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
 9. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄26)

β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3848/2010 και

γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. /ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών κέντρων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή εργαστηριακό κέντρο ή το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι δηλώσεις σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων υποβάλλονται, με ενιαία σειρά προτίμησης, ύστερα από την ανάρτηση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το εργαστηριακό κέντρο που έχει επιλέξει.

Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου το αρμόδιο συμβούλιο να καταρτίσει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν από τα αναφερόμενα παραπάνω σχετικά έγγραφα.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.

Επισυνάπτονται:

 1. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-05-2017).
 2. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
 3. Η αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας.
 4. Αίτηση Υποψήφιου Διευθυντή/ντριας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση.

Το έγγραφο της Προκήρυξης αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο