Το πλήθος των εισακτέων ανά Σχολή και Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση για το ακαδ. έτος 2017-2018

Απόφαση Φ.253.1/ 84559/Α5/19-5-2017 (ΦΕΚ 1876/Β/30-5-2017, ΑΔΑ:7ΜΕ54653ΠΣ-496) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 (ΦΕΚ 815Β’) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312Β’) ομοία και προσθέτουμε στο τέλος της παραγράφου Α τις παρακάτω παραγράφους ως εξής:

Β. Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων, ως ακολούθως:

Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 (ΦΕΚ 815Β’) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312Β’) ομοία, για τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν το σχολικό έτος 2016-2017 στις πανελλαδικές εξετάσεις:

Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο