Άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία τους ότι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 117396/Ε3/8-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της έναρξης του διδακτικού έτους 2020-2021 και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης όσον αφορά σε μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει και δίνει οδηγίες για τα εξής:

Α. Μέτρα Διευκόλυνσης Ευπαθών Ομάδων

1. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εκτός των σχολικών μονάδων
Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν απασχολούνται σε σχολικές μονάδες (πχ ΚΕΣΥ) ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

2. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί από την προαναφερόμενη ΚΥΑ, παρέχουν τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι. Στους εν λόγω εκπαιδευτικούς χορηγείται ειδική άδεια απουσίας (από την υποχρέωση παρουσίας τους στη σχολική τους μονάδα).

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για πχ διευθυντές σχολικών μονάδων, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας

Β. Άναρρωτική Άδεια Ειδικού Σκοπού (ΣΣ για όσους τίθενται σε καραντίνα με εντολή του ΕΟΔΥ)

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Γ. Επανέναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 της Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 (Β΄ 3611) ΠΝΠ, η οποία ισχύει έως τις 15-09-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 30 της ίδιας ως άνω ΠΝΠ «3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης».

Δ. Γενικές Οδηγίες

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία τους ότι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 (προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά), όπως αυτές ορίζονται με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856/Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να δηλώσουν στο ΠΣ myschool την εν λόγω άδεια των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ το αργότερο έως την Πέμπτη, 10-9-2020.

Διαβάστε το έγγραφο

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856/Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»

Η 85647/Ε3/3-7-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17-8-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

 

Share and Enjoy !
Shares