Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (YΣΕΦΕ) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 114676/Δ2/3-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

1. Διαδικασία επιλογής ΥΣΕΦΕ

Η επιλογή ΥΣΕΦΕ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας – Γεωγραφίας.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ σύμφωνα με την 85980/Δ2/03-07-2020 ΥΑ (Β΄ 2737), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 97911/Δ2/23-07-2020 ΥΑ (Β΄ 3215), με έναρξη ισχύος από το σχολικό έτος 2020-2021, για δε τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 ΥΑ (Β΄ 1664).

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΦΕ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα σχολικό έτος, εάν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Εάν ο ΥΣΕΦΕ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΦΕ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

2. Κριτήρια επιλογής ΥΣΕΦΕ

3. Καθήκοντα ΥΣΕΦΕ
Επισημαίνεται ότι ο ΥΣΕΦΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του ΣΕΦΕ ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄83).

4. Διευκρινίσεις επί του ορισμού ΥΣΕΦΕ

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Τι προβλέπει η παρ, 14 του άρθ. 66 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016):
«Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων:
α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή
β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων.»