Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 23 Οκτωβρίου 2023 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείo 12
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385350546 (εσωτερικό 546)

Το τμήμα Γ’ Προσωπικού στελεχώνεται σύμφωνα με τις 1717/6-3-2018 και 1718/8-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΕΣ4653ΠΣ-ΞΞΠ) αποφάσεις της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και στην λειτουργία του επικουρούν και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

Πέτρου Σταύρος (ΠΕ Πληροφορικής) – Προϊστάμενος Τμήματος, 2385 350 546

Ανυφαντής Κωνσταντίνος (ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός), 2385 350 546
Καρυδά Δροσή (ΠΕ Διοικ), 2385 350 577
Σίσκου Αικατερίνη ( ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), 2385 350 580
Ζώτο Εντέλα (ΠΕ04.05) – αποσπασμένη εκπαιδευτικός, 2385 350 580
Δούκα Ανδρονίκη
(ΠΕ02) – αποσπασμένη εκπαιδευτικός, 2385 350 580
Πουγαρίδης Απόστολος
(ΠΕ86) – αποσπασμένος εκπαιδευτικός, 2385 350 577


Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ζ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. ζ’ της παρ. 5 του άρθ. 52 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 209 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019),
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,
ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-12-2022

Με την 157393/Ν4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6865/Β/29-12-2022, ΑΔΑ: 640Ξ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφής ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 7 – Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση στο διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αδειών κανονικών, αναρρωτικών, κύησης και λοχείας, γονικών, μητρότητας και ειδικών, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και όσων άλλων αδειών και διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.”

Share and Enjoy !
Shares