Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας Υποβολή αιτήσεων από 18 Δεκεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Εγκύκλιος 216703/Γ1/8-12-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ5Χ4653ΠΣ-ΒΒΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκε η 215951/Γ1/8-12-2017 (ΑΔΑ: Ω6114653ΠΣ-Ν5Γ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι :
1) Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε την εγκύκλιο 216703/Γ1/8-12-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ5Χ4653ΠΣ-ΒΒΣ)

Διαβάστε την προκήρυξη 215951/Γ1/8-12-2017 (ΑΔΑ: Ω6114653ΠΣ-Ν5Γ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο