Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

ΥΑ 53254/Γ2/7-4-2014 (ΦΕΚ 934/Β/14-4-2014)

Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να εμπεδώσει ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εννοιών και κατηγοριών που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση εντός της οποίας ζει και δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, ο μαθητής να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει και να αναλύει τα σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα. Να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών φαινομένων, έτσι ώστε να αναπτύξει κοινωνιολογική, οικονομική και πολιτική παιδεία που θα τον βοηθήσει να καλλιεργήσει δημιουργική και κριτική σκέψη, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό οικονομικό και πολιτικό «γίγνεσθαι» ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης.

Επιπλέον, μέσα από τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης των κοινωνικών επιστημών να μπορεί να επιλύει προβλήματα, να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους και να προάγει την πολιτεία, τη δημοκρατία, την ειρήνη και τη συλλογικότητα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015.

Διαβάστε την ΥΑ με το Πρόγραμμα Σπουδών

Share and Enjoy !
Shares