Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Απόφαση 26412/16-2-2017 (ΦΕΚ 490/Β/20-2-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τα Προγράμματα Σπουδών θα πρέπει να στοχεύουν:

 1. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων σε αυθεντικά επαγγελματικά περιβάλλοντα,
 2. στην απόκτηση προσόντων σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
 3. στην προσέγγιση και αξιολόγηση της απαραίτητης γνώσης μέσα από ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους, ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης σε όλους τους εκπαιδευομένους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ενδιαφέροντα, κλίσεις, εμπειρίες, ετοιμότητα, μαθησιακό προφίλ, πολιτισμικό υπόβαθρο, ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες κ.λπ.),
 4. στην καλλιέργεια της ικανότητας κάθε μαθητή/μαθήτριας για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,
 5. στη δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της διά βίου μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, επίλυση προβλημάτων κ.τ.ό.),
 6. στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και επίλυσης προβλημάτων στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον,
 7. στη διαμόρφωση υπεύθυνης επαγγελματικής συνείδησης και ταυτότητας,
 8. στην αξιοποίηση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. φάκελος [portfolio] εκπαιδευομένου), που λειτουργούν ανατροφοδοτικά σε σχέση με την επίτευξη των μαθησιακών διδακτικών στόχων και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης,
 9. στην καλλιέργεια αξιών συνεργατικότητας και περιβαλλοντικής συνείδησης,
 10. στην έμφαση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
 11. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και προσαρμοστικότητας,
 12. στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) των εκπαιδευομένων για την εφαρμογή τους στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, πέραν των απαραίτητων για το σχετικό επάγγελμα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
 13. στην προώθηση των αρχών της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη,
 14. στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της παραμονής στο εκπαιδευτικό σύστημα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αλλά και γενικότερα των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
 15. στην προώθηση της διαφάνειας των προσόντων και της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση προσόντων ανεξαρτήτως του τρόπου που αποκτήθηκαν (μέσω τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης) συμβάλλει στην ενίσχυση της διαπερατότητας και στη διευκόλυνση της μετάβασης μεταξύ των διάφορων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 16. στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διά βίου μάθηση.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο