Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του ν. 4473/2017

Απόφαση Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (ΦΕΚ 4491/Β/19-12-2017, ΑΔΑ:6ΒΟΛ4653ΠΣ-ΗΗ9 και ΑΔΑ: 7ΜΑΧ4653ΠΣ-ΝΦΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων

 1. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για όλα τα μαθήματα, εκτός των πανελλαδικώς εξεταζόμενων (γενικής παιδείας και ειδικότητας), είναι τα προβλεπόμενα για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2016-2017 (ν. 4186/2013).
 2. Οι απόφοιτοι των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων λαμβάνουν τίτλους σπουδών του ν. 4186/2013 στους οποίους αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων του ν. 4186/2013, εκτός των περιπτώσεων ορισμένων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 3. Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (γενικής παιδείας και ειδικότητας):
  α. Ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας ορίζονται αυτά που αναφέρονται στους πίνακες του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
  β. Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης, είναι κοινά με εκείνα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016.
  γ. Κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων (Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ 4186/2013) εξετάζονται στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016.
  δ. Ο τίτλος των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων παραμένει ο ίδιος με τους τίτλους των μαθημάτων του ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  [……]

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Εκ παραδρομής δεύτερη ανάρτηση στη Διαύγεια (ΑΔΑ:7ΜΑΧ4653ΠΣ-ΝΦΧ)

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο