Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής

Απόφαση 101502/Γ2/1-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας (Έπαψε να ισχύει μετά την δημοσίευση της ΥΑ 141641/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2470/Β/2014)

Η εγγραφή-φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής θα γίνεται ως εξής:

  1. Στις σχολικές μονάδες Ημερήσιας φοίτησης εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση τους μαθητές που εγγράφονται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Τομέας Πλοιάρχων, Μηχανικών οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται και πέραν του ως άνω ορίου.
  2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).
  3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Γ΄ τάξη Ημερησίων και Γ΄, Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄71) καθώς και η υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-9-2014

Η ανωτέρω ΥΑ έπαψε να είναι σε ισχύ μετά την δημοσίευση της ΥΑ 141641/Γ2/8-9-2014 (ΦΕΚ 2470/Β/2014) με θέμα «Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια», η οποία στο άρθρο 22 αναφέρει ότι :  «Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •