Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Νέα ΥΑ μετά την ενοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων με ισχύ από 1-9-2018

Απόφαση 67818/Δ2/30-4-2018 (ΦΕΚ 1544/Β/4-5-2018, ΑΔΑ:63Ψ74653ΠΣ-Ψ13) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

{….}

Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον
α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος οργανικά ή προσωρινά:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-5-2018

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου ιστότοπου xenesglosses.eu:
«Ορισμένες αλλαγές έχουμε στις αναθέσεις μαθημάτων που δημοσιεύτηκαν χθες για το Γυμνάσιο και το Λύκειο όπως προκύπτει από τη μελέτη του xenesglosses.eu.

Παραθέτουμε ορισμένες εξ αυτών:

 1. Μουσική: Ενώ το είχαν το μάθημα ως Β ανάθεση οι ΤΕ16 πλέον έχουν αφαιρεθεί. Το μάθημα διδάσκεται μόνο με Α ανάθεση από τους ΠΕ79.01
 2. Καλλιτεχνικά: Ενώ το είχαν Β ανάθεση οι ΠΕ18 (01, 26, 27, 28) πλέον διδάσκεται ως Α ανάθεση μόνο από τους ΠΕ08.
 3. Στοιχεία Θεατρολογίας: Αφαιρέθηκαν από την Α ανάθεση οι πτυχιούχοι Δραματικής Τέχνης πρώην 18.41 και νυν ΠΕ91.02. Το μάθημα το έχουν Α ανάθεση οι ΠΕ91.01
 4. Η Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών: Δίνεται ως Β ανάθεση στους Φιλολόγους ενώ δεν ίσχυε αυτό στην ΥΑ του 2016-2017.
 5. Οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ86 και ειδικότερα οι πρώην ΠΕ19 χάνουν την Β Ανάθεση μαθηματικών στο Γυμνάσιο (οι ΠΕ20 δεν την είχαν ως Β Ανάθεση)
 6. Μια άλλη αλλαγή αφορά τους ΠΕ85 (πρώην 12.08) χημικούς μηχανικούς. Πλέον δεν έχουν καμία πρώτη ανάθεση – ούτε τη χημεία – σε Γυμνάσια και Λύκεια.
 7. Παίρνει από τους γεωπόνους, δασοπόνους και νοσηλευτές τη Βιολογία στο ΓΕΛ (ΠΕ14.04, 05 και 06).
 8. Οι μαθηματικοί στο Γυμνάσιο δεν έχουν πια ανάθεση τη Γεωγραφία (την είχαν Γ).
 9. Οι τεχνολόγοι στο ΓΕΛ έχασαν την Α΄ ανάθεση στο επιλεγόμενο μάθημα της Α΄ Λυκείου Διαχείριση Φυσικών Πόρων και στα γυμνάσια την Γ΄ ανάθεση σε μαθηματικά και γεωγραφία
 10. Οι καθηγητές Οικιακής Οικονομίας έχασαν τη Β ανάθεσή τους τη Γεωγραφία.

Πηγή πληροφορίας : xenesglosses.eu

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-5-2018

Τελικά η παραπάνω απόφαση καταργήθηκε και στη θέση της θα ισχύσει, από το 2018-2019, η ΥΑ 76099/Δ2/11-5-2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο