Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το 2017-2018 Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών ούτε συμπλήρωση ωραρίου

Εγκύκλιος 188142/ΓΔ4/2-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

{….}

Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής. Ο Συντονιστής του κάθε προγράμματος ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή του προγράμματος.

Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ισχύουν τα ανωτέρω, αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών, με σκοπό την ανάπτυξη της διεπιστημονικής συνεργασίας και προσέγγισης.

Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων μέχρι τις 08 Δεκεμβρίου 2017.

{….}

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύει η ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017).

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο.

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, eΤwinning, σχολεία Unesco κ.λ.π.) στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος σε συνδυασμό με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετακίνησης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

{….}

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο