Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2017 Μέχρι Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.337.1/51/498660/ Σ.2223/2-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΑΔΑ:6ΓΕΥ6-ΖΛΠ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Οι ημερομηνίες:

Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 – (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου – 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.
ε. ∆ιεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.

για τις ημερομηνίες των Ελλήνων του εξωτερικού δείτε την προκήρυξη

Όσοι/ες έχουν τα περιγραφόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις ΠΚΕ για µια ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Dελτίο του ΥΠΠΕΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε συστηµένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται πιο πάνω (θα λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ηµεροµηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ΔΑΕ/Β1), µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Στρατιωτική Σχολή που αποτελεί πρώτη προτίµησή τους ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν η σχολή πρώτης προτίµησης είναι η Σχολή Ικάρων ή η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας.

TONIZETAI ότι πλέον το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου/ας (Υπόδειγµα «7»), µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, συµπληρώνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα (geetha.mil.gr) όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, (ΔΕΝ αποστέλλεται ηλεκτρονικά) ΑΛΛΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο [ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)] και υποβάλλεται ταχυδροµικά ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τον όρο Σχολή πρώτης προτίµησης στην παρούσα εγκύκλιο, εννοείται η σχολή η οποία δηλώνεται ως πρώτη επιλογή στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ του υποψηφίου (Υπόδειγµα 7 της παρούσας) και όχι απαραίτητα η πρώτη σχολή που θα δηλωθεί στο µηχανογραφικό δελτίο που θα συµπληρώσει ο υποψήφιος στο Λύκειό του.

Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων που θα δηλώσουν ως σχολή πρώτης προτίµησης κάποια άλλη σχολή, αυτοί θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν για 4 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1.

Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες όπως αυτές παρέχονται στην σχετική προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

πηγή: ΓΕΕΘΑ

Αναδημοσίευση από compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3-5-2017

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (Φ251/72257/Α5/3-5-2017, ΑΔΑ:Ω8Γ64653ΠΣ-ΞΓΘ) με θέμα :«Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»

Share and Enjoy !
Shares