ΥΠΠΕΘ – Προκήρυξη για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2019-2020 Αιτήσεις από 6-3-2018 έως και 18-3-2019

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 6-3-2019 έως και 18-3-2019 και ώρα 14:00.

Έγγραφο ΥΠΠΕθ – 988 KB

ΑΔΑ: Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ

Μετάβαση στο περιεχόμενο