Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982 περί πολυθεσίας και πρόσθετων αμοιβών για το Β’ Εξάμηνο του 2023 Αποστολή των Υ.Δ. από τις σχολικές μονάδες προς τη ΔΔΕ Φλώρινας το αργότερο έως και την Τρίτη 26-03-2024


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1455/11-03-2024

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ν. 1256/1982 περί πολυθεσίας και πρόσθετων αμοιβών για το Β’ Εξάμηνο του 2023

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 35791/09-06-2023 εγκύκλιο της Υπηρεσίας Επιτρόπου «Πολυθεσία, Αποδοχές» του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα: «Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ν.1256/1982, επικαιροποίηση εγκυκλίου».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο: «Με το πέρας κάθε εξαμήνου, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα αριθ. 4445/1982 (ΦΕΚ 602 Β’) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, εξαμηνιαίες υπεύθυνες δηλώσεις, στη μονάδα προσωπικού της κύριας θέσης τους.

Συγκεκριμένα, η συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, για το εξάμηνο που έχει προηγηθεί και εφόσον οι δεδουλευμένες αμοιβές αυτές έχουν καταβληθεί».

Οι δηλώσεις αφορούν την κατοχή β΄ θέσης ή πρόσθετης απασχόλησης σε άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εποπτευόμενους φορείς.

Δεν αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη ΔΔΕ Φλώρινας, όπως για παράδειγμα υπερωρίες, αποζημίωση οδοιπορικών, αποζημιώσεις για επιτροπές ή επιτηρητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κλπ.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης και του πίνακα που την συνοδεύει, συμπληρώνονται με αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού/υπαλλήλου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις συγκεντρώνονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση οι εκπαιδευτικοί και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Φλώρινας, το αργότερο έως και την Τρίτη 26-03-2024.

Τα νέα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών αναφέρονται στην επισυναπτόμενη υπ’ αρ. οικ.2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας- Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΑΔΑ: Ψ167ΗΘ16) και ισχύουν από 01-01-2024.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Share and Enjoy !
Shares