Υποβολή προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» από τα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» κατά το σχολικό έτος 2020-2021 Από την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020

Έγγραφο Φ25/149017/Δ4/02-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση (με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» για την υποβολή «Σχεδίων Δράσης» κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ -Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ25α/220800/Δ4/20-12-2018 (Β΄ 5883) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”, με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑΛ μέσω των σχολικών επιτροπών», ο ανωτέρω φορέας είναι δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’», με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της χώρας. Στο ίδιο άρθρο της προαναφερθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ως φορέας λειτουργίας της Πράξης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» θα είναι δυνατή από την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020.

Η ιστοσελίδα των σχεδίων δράσης (https://mnae.noesis.edu.gr/) θα λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και καθοδήγησης των ΕΠΑΛ για τα Σχέδια Δράσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Στην ιστοσελίδα αυτή τα ΕΠΑΛ μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα, βοηθητικά κείμενα και τα βήματα για την υποβολή των σχεδίων δράσης τους.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01-12-2020

Σύμφωνα με το Φ. ΜΝΑΕ/163601/Δ4/30-11-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ : «… παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Σχεδίων Δράσης από τα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του προγράμματος “Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ” κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 19/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 06/05/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]