Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών της Α/θμιας και της Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις / εισηγήσεις για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (T.E.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 1. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181),
 2. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις,
 3. ο αριθμός και η τάξη φοίτησης μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προτείνεται υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (εφεξής ΚΕΣΥ) ή την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (εφεξής ΔΕΔΑ). Το οικείο ΚΕΣΥ δύναται, εφόσον κρίνει, να προτείνει την υποστήριξη μαθητών από Τμήμα Ένταξης και για μαθητές που διαθέτουν γνωμάτευση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (εφεξής ΙΠΔ) ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου.

Προκειμένου για την υλοποίηση των παραπάνω ακολουθούνται τα εξής:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων μέχρι την Πέμπτη 20-05-2021, συμπληρώνουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 στο οποίο ………

Β. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΣΥ)

Τα ΚΕΣΥ αντλώντας στοιχεία από την υπηρεσία τους και αφού συμπληρωματικά παραλάβουν από τις σχολικές μονάδες το ανωτέρω σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο με τα απαραίτητα συνοδευτικά και ζητήσουν διευκρινίσεις από τις σχολικές μονάδες, όπου το θεωρήσουν απαραίτητο, συντάσσουν, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, έγγραφη πρόταση για την ανάγκη ίδρυσης τμημάτων ένταξης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, αποτυπώνοντας συνοπτικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γνωματευμένων μαθητών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΔΕ

Α1. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Δευτέρα 14-06-2021 στις 5:00 μ.μ., αφού παραλάβουν το εισηγητικό έγγραφο από τα ΚΕΣΥ …

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΔΕ/ΔΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΕΣΥ ΠΡΟΣ ΔΔΕ/ΔΠΕ/ΠΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 – ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04-06-2021

Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Ύστερα από πλήθος τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δέχθηκε η Υπηρεσία μας τόσο από ΚΕΣΥ όσο και από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48132/Δ3/27-04-2021 εγκυκλίου με θέμα «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης» θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

 • Τα ΚΕΣΥ μέχρι την Τετάρτη 02/06/2021 αποστέλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (έγγραφη πρόταση του ΚΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με εμπιστευτικό πρωτόκολλο σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο) και τον συμπληρωμένο ΠΙΝΑΚΑ 2 EXCEL προς τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Τα δύο (2) αυτά αρχεία απαρέγκλιτα θα πρέπει να έχουν την ονομασία «Ονομασία ΚΕΣΥ_ΕΙΣΗΓ_Τ.Ε._2021». Οι ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ μόλις τα παραλάβουν αυτά τα δύο (2) αρχεία τα κοινοποιούν άμεσα στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  • Στη συνέχεια, οι ενέργειες που περιγράφονται στην περίπτωση «ii», στο τέλος της σελίδας 4, στο κεφάλαιο ενεργειών των ΚΕΣΥ της παρούσας εγκυκλίου αφορούν μεταγενέστερο χρόνο ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ αφορούν ενέργειες των ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ.
  • Τα ΚΕΣΥ δεν αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας τα αρχεία τους.
  • Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα συνοδευτικά αρχεία που έχουμε παραλάβει μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη, καθώς δεν περιγράφεται ως διαδικασία στην εγκύκλιο.
 • Οι ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ μόλις συντάξουν και πρωτοκολλήσουν την «Οριστική πρότασή» (είτε έχει υπάρξει ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ από την ΠΔΕ είτε όχι, τηρώντας αυστηρά τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στην εγκύκλιο) την κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη 23/06/2021:

α) στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
β) στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις protocol@minedu.gov.gr και υποχρεωτικά στο deae2@minedu.gov.gr με θέμα: «ΚΟΙΝ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ……» συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα 2 έγγραφα του ΚΕΣΥ, δηλαδή το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (έγγραφη πρόταση του ΚΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με εμπιστευτικό πρωτόκολλο σε αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο) και τον συμπληρωμένο ΠΙΝΑΚΑ 2 EXCEL.

Share and Enjoy !
Shares