Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 36548/Δ3/2-3-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσκαλούμε τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε όπως, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε, τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ, τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται , να συντάξουν και να απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις –εισηγήσεις και συγκεκριμένα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, κατάργηση και συγχώνευση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε.
Οι ως άνω προτάσεις-εισηγήσεις με όλη την τεκμηρίωση δηλαδή αντίγραφα των εισηγήσεων των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ, των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε. καθώς και συμπληρωμένων των συγκεντρωτικών συνοδευτικών πινάκων, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Π.Ε.Θ προκειμένου για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares