Υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή για το 2022-2023 Προθεσμία από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023 καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
β) σε ΚΕΔΑΣΥ
γ) σε δομές ΕΑΕ
δ) σε Μουσικά Σχολεία και
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

[…]

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο