Υποβολή αιτήσεων στο ΙΕΠ για σύσταση μητρώου θεματοδοτών και αξιολογητών της Τράπεζας Θεμάτων Από την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 77838/Ε3/24-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 7657/22-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΗ4ΩΟΞΛΔ-Ψ4Γ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μαζί με σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του ΙΕΠ, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων – Θεματοδοτών / Αξιολογητών για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00, στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενό της , η παρούσα Πρόσκληση (ΣΤ ΦΑΣΗ) αφορά μόνο στην κάλυψη υπολειπόμενων θέσεων Θεματοδοτών/Αξιολογητών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α) Γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05)

Β) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02)

Γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ΠΕ83, ΠΕ84)

Δ) Μηχανολογίας (ΠΕ82)

Ε) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (ΠΕ90)

ΣΤ) Διοίκησης και Οικονομίας (ΠΕ80)

Ζ) Δομικών έργων (ΠΕ81)

Η) Υγείας-Πρόνοιας Ευεξίας (ΠΕ87.01, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09)

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares