Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια κατά το 2020-2021 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΟΠΣΥΔ από την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6867/Δ2/21-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΘΔ46ΜΤΛΗ-ΦΔ7) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021», να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση για την Ενισχυτική Διδασκαλία επιλέγοντας μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν.

Η επιλογή των υποψηφίων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας ΔΔΕ με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης ΣΚΑΕ.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια ΔΔΕ, ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια ΔΔΕ και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η ΔΔΕ για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην απόφαση-πρόσκληση

Η ΥΑ 125614/Δ2/21-09-2020 (ΦΕΚ 4194/Β/29-09-2020) με ΑΔΑ: Ψ9ΗΨ46ΜΤΛΗ-ΕΡ4 και θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021»

Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στο Νομό Φλώρινας και πόσοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν

Share and Enjoy !
Shares