Υποβολή αιτήσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 2021-2022 Από την Δευτέρα 10-05-2021 έως και την Δευτέρα 17-05-2021 και μόνο για κενές οργανικές θέσεις

Εγκύκλιος 50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  • α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  • β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  • γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
 1. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  • α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  • β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  • γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.
 1. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
  • α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  • β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)
 1. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  • α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  • β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  • γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021.

Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εγκυκλίου

Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Παράρτημα 1: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 3: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή

Παράρτημα 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος ΑΣΕΠ 46/24-12-2019)

Παράρτημα 5: Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ

Παράρτημα 6 : Αίτηση

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 50937/Ε2/7-5-2021 (ΑΔΑ: 60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022»

Μετάβαση στο περιεχόμενο