Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο Οι στόχοι της νομοθετικής ρύθμισης και οι προβλεπόμενες ποινές


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 88 του Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ 246/Α/10-12-2021)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί της εποπτείας της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο από όποιον έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, τροποποιείται, ώστε η παράλειψη εποπτείας να αφορά και όποιον έχει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή, και η παρ. 3 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή.».

Η αρχική διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), η οποία τροποποιήθηκε, ανέφερε τα εξής :

«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα.»


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης:

«Η επαναφορά, αυτοτελώς, του αξιόποινου χαρακτήρα της παράλειψης της εγγραφής και της εποπτείας της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού από το συνταγματικό δικαίωμα στην Παιδεία ανηλίκων, που σκοπό έχει την ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνική τους προσαρμογή.»

Επιπλέον «…. συμβάλλει στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, με τη διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος της Παιδείας και στη βελτιωμένη διαχείριση των κίνδυνων από τυχόν παραλείψεις ή φαινόμενα αποκλεισμού

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της διάταξης, σύμφωνα με την αιτιολογική της έκθεση είναι :

  • Η αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού από το συνταγματικό δικαίωμα στην παιδεία.
  • Ο εφοδιασμός των παιδιών και των εφήβων με τις γνώσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσωπική τους εξέλιξη και οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη φοίτηση στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Η καταπολέμηση της άγνοιας και του αναλφαβητισμού και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.
  • Η διασφάλιση της ψυχοπνευματικής ανάπτυξης των μαθητών και της ομαλής κοινωνικής τους προσαρμογής.

Διαβάστε τον Νόμο 4871/2021 (ΦΕΚ 246/Α/10-12-2021)

Share and Enjoy !
Shares