Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εγκύκλιος 188482/Γ2/9-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./24247/3-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 2255 Β΄) Κ.Υ.Α., για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα για αναζήτηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σπουδών που αποστέλλονται στην Υπηρεσία σας, λόγω αρμοδιότητας, πρέπει να διαβιβάζονται στις οικείες σχολικές μονάδες, προκειμένου να εκδίδουν τα ζητούμενα έγγραφα και εν συνεχεία, κατόπιν λήψης των εν λόγω εγγράφων από την Υπηρεσία σας, να αποστέλλονται αρμοδίως.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο