19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2023 Η 1η φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Έγγραφο Φ15/2310/Δ2/11-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024

Έγγραφο Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΥ46ΜΤΛΗ-Ι15) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των ΕΠΑΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στις προαγωγικές εξετάσεις 2022-2023 Όπου κρίνεται αναγκαίο πρέπει να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα

Έγγραφο Φ4/2433/ΓΔ4/11-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη … ➜ περισσότερα

Πώς θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ για το 2022-2023 Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης

Απόφαση Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (ΦΕΚ 13/Β/09-01-2023, ΑΔΑ: ΨΘΟΚ46ΜΤΛΗ-82Ο) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών όταν οφείλονται στην εποχική γρίπη Για το διάστημα από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023 και έως πέντε (5) εργάσιμες μέρες

Εγκύκλιος Φ1/580/Δ2/03-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 4 … ➜ περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνάπτουν συνεργασία «eTwinning» οποιαδήποτε χρονική στιγμή του σχολικού έτους, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το συνεργαζόμενο σχολείο χωρίς χρονικό περιορισμό

Εγκύκλιος 161463/Η1/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ5Κ46ΜΤΛΗ-Υ4Ω) του Υπουργείου Παιδείας Το «eTwinning» -η … ➜ περισσότερα

Πανελλαδικές 2023: Προφορικά ή γραπτά εξεταζόμενοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.251/160199/Α5/23-12-2022 (ΦΕΚ 6864/Β/29-12-2022, ΑΔΑ: 6ΜΛ546ΜΤΛΗ-ΞΦ4) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΤΠΕ Φλώρινας Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τα μέλη ΕΕΠ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση Φ9/157144/ΓΔ4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6545/Β/21-12-2022, ΑΔΑ: ΩΖΣ646ΜΤΛΗ-ΙΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Κατά 12 ημέρες, δηλ. έως και την 9η Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β/23-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

Έναρξη του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) του ΙΕΠ Στη συνέχεια των 143616/Ε3/18-11-2022 … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών για το 2022-2023 βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση 21-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 28-12-2022

Έγγραφο 153548/Ε3/12-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ποιες άδειες προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Έγγραφο 9157/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕΡ46ΜΤΛΗ-Ν6Ε) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προκειμένου να … ➜ περισσότερα

Διεξαγωγή έρευνας του «Παρατηρητηρίου για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη», του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη χώρα μας Το online ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022

Έγγραφο 154568/ΓΔ4/13-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το «Παρατηρητήριο για τη διδασκαλία … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο