ΥΠΑΙΘ – Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών για Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού» – Αρχείο pdf – 580 KB

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α.Σ.Ε.Π. (της αριθμ. 23138/Ε1/17-02-2020,ΑΔΑ: 6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ, πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.) – Αρχείο docx – 44 KB

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2ΓΔ/2020(ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α.Σ.Ε.Π. (της αριθμ. 23138/Ε1/17-02-2020, ΑΔΑ: 6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ, πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.) – Αρχείο docx – 46 ΚΒ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο