ΥΠΑΙΘ – Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν, σε οποιονδήποτε τρίτο, καταστάσεις με οποιοδήποτε στοιχείο – προσωπικό δεδομένο των ψηφοφόρων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 152821/ΓΔ5/09-11-2020 (ΑΔΑ: Ρ7ΓΠ46ΜΤΛΗ-0Τ0) του Υπουργείου Παιδείας

Δεδομένων των ανωτέρω, επισημαίνεται στις εφορευτικές επιτροπές ότι δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καταστάσεις με οποιοδήποτε στοιχείο – προσωπικό δεδομένο των ψηφοφόρων, όπως τα ονοματεπώνυμά τους. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι υπάρχει ατομική και προσωπική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία για τη σωστή τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» .

Διαβάστε την εγκύκλιο

Το συνημμένο της εγκυκλίου

Share and Enjoy !
Shares