Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας Νέα ΚΥΑ με την οποία επέρχονται βελτιώσεις στην μέχρι τώρα ισχύουσα


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (ΦΕΚ 2859/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:9Λ3Ο4653ΠΣ-Α1Π) των υπουργών Παιδείας, Εργασίας, Υγείας και Οικονομίας

Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ για την υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, με την οποία επέρχονται βελτιώσεις οι οποίες προέκυψαν από την εμπειρία της πρώτης εφαρμογής του θεσμού που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ το Μάρτιο του 2017. Με την ΚΥΑ αυτή δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματα μαθητείας και αποφοίτων που διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας των ΕΠΑΛ και απολυτήριο ΓΕΛ καθώς και αποφοίτων ΕΠΑΛ ηλικίας άνω των 25 ετών.

Η νέα ΚΥΑ κατά άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 1 – Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίησή του δύναται να πραγματοποιείται σε ΕΠΑΛ σε συνεργασία με ΕΚ ολόκληρης της Επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑΛ/ΕΚ σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ.
Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ, καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ και β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.
Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας Τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ορίζεται στην με αριθμό Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β΄ 3529) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

Άρθρο 2 – Διάρκεια, Πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

Άρθρο 3 – Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων

Άρθρο 4 – Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 5 – Συμμετοχή των εργοδοτών

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 8 – Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 9 – Αποζημίωση μαθητευόμενων / Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 10 – Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»

Άρθρο 11 – Αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Άρθρο 12 – Ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» – Πιστοποίηση Προσόντων

Άρθρο 13 – Διασφάλιση Ποιότητας

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η 26381/16-2-2017 (Β΄ 490) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-7-2018

Η ΥΑ Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Β΄ 3529), όπως τροποποιήθηκε, έπαψε να ισχύει με την έκδοση της νεότερης όμοιας ΥΑ Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (ΦΕΚ 2726/Β/9-7-2018) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-9-2018

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 (ΦΕΚ 4191/Β/24-9-2018) :
«Η Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (Β΄ 2859) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ισχύει για τα τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας με έναρξη στο σχολικό έτος 2017-2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.»

Από το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύει η ΚΥΑ Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 (ΦΕΚ 4191/Β/24-9-2018, ΑΔΑ:9ΕΜ24653ΠΣ-ΧΔ6)