Υλοποίηση δράσεων στα ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ να προβούν σε αρχική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας σχετικά με το Πρόγραμμα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.ΜΝΑΕ/112055/Δ4/10-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 η εφαρμογή στο σύνολο των ΕΠΑΛ της χώρας των ακόλουθων δράσεων του Προγράμματος, όπως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 4559/2018 (Α΄142), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»:

  • α) Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
  • β) Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
  • γ) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του προγράμματος,
  • δ) Σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται ενδεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα,
  • ε) Εξοπλισμός των ΕΠΑΛ με υποδομές τηλεδιάσκεψης,
  • στ) Θεσμός του σύμβουλου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης,
  • ζ) Δικτύωση των σχολικών μονάδων.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τις εξής δράσεις:

1) Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των μαθητών των ΕΠΑΛ με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων. Για την υλοποίηση της δράσης εκδόθηκε ήδη η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/105223/Δ4/30-08-2021 (ΦΕΚ 4043/τ.Β΄/02-09-2021) Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ με το υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/109493/Δ4/07-09-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Η κατανομή στα ΕΠΑΛ όλης της Επικράτειας των διακοσίων είκοσι δύο (222) συνολικά μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων που πρόκειται να προσληφθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει με νεότερη Υπουργική Απόφαση η υπογραφή και δημοσίευση της οποίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

2) Θεσμός του «Συμβούλου- Καθηγητή». Η δράση απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑΛ, ανατίθεται στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων και συνδέεται με την προαναφερθείσα παρέμβαση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών. Για την υλοποίηση της δράσης έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. Φ.ΜΝΑΕ/109496/Δ4/07-09-2021 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022».

3) Πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά», που εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑΛ και πραγματοποιείται με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. Για την εφαρμογή της δράσης έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. Φ.MNAE/109083/Δ4/07-09-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2021-2022 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»». Μετά τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ θα ακολουθήσει η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ03 και η διάθεσή τους στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ.

Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ να προβούν σε αρχική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας σχετικά με το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» και να συμβάλουν στην εφαρμογή του στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών που θα παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με τη δημοσίευση των εκκρεμών Υπουργικών Αποφάσεων για την υλοποίηση των δράσεων της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των μαθητών, του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» και της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares