Υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών


άκουσε το άρθρο

Η Υγειονοµική Περίθαλψη ασφαλισµένων του Δηµοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων που διενεργούνται επί των αποδοχών τους.
Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυµούν υγειονοµική κάλυψη, καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση (εργοδότη και εργαζόμενου) για το συνολικό χρόνο της άδειας βάσει των τελευταίων προ της αδείας αποδοχών τους όπως αυτές αποτυπώνονται στο τελευταίο εκκαθαριστικό µισθοδοσίας.
Οι εισφορές κατατίθενται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR26 0172 0290 0050 2905 45 93 364.
Με την προσκόµιση του αποδεικτικού κατάθεσης οι δικαιούχοι προσέρχονται στην αρµόδια Υπηρεσία ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ και αποκτούν δικαίωµα περίθαλψης (θεώρηση βιβλιαρίου νοσηλείας) για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο που έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

Στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι δεν επιθυµούν υγειονοµική περίθαλψη οι Υπηρεσίες των υπαλλήλων ενηµερώνουν αρµοδίως:
α) τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ότι πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ να καταθέσουν τα βιβλιάρια νοσηλείας τους τόσο τα δικά τους όσο και των µελών τους,
β) οι Υπηρεσίες αποστέλλουν έγγραφο στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ της περιοχής, γνωστοποιώντας τα ονόµατα των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία τους, κοινοποιώντας παράλληλα το έγγραφό προς τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους.

Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών οι υπάλληλοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες µας, καταθέτουν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά για την απόκτηση δικαιώµατος περίθαλψης και την χορήγηση βιβλιαρίων νοσηλείας.

Για τους υπαλλήλους που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών ανεξαρτήτως εάν επιθυµούν ή όχι υγειονοµική περίθαλψη, καθίσταται υποχρεωτική, από τον υπάλληλο των Υπηρεσιών, αρµόδιο για την ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων, η αναγραφή στο βιβλιάριο νοσηλείας τους ότι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών – η απόφαση χορήγησης αδείας – και η διάρκειά της.

Η 5603/21-2-2013 (ΑΔΑ ΒΕΤ4ΟΡ9Χ-7Κ3) εγκύκλιος του ΟΠΑΔ

Το 5069/14-2-2013 έγγραφο του ΟΠΑΔ προς το ΥΠΑΙΘ

Το 22686/18-10-2012 έγγραφο του ΟΠΑΔ προς το ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares