Βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών που διετέλεσαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη

Έγγραφο-Απάντηση (ΤΚΕ/Φ2/13078/11-5-2016) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε σχετική ερώτηση στη Βουλή

Σε απάντηση της υπ’ αρ. 4902/18-4-2016 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές Σ. Βαρδαλής, Γ. Δελής, Χ. Κατσώτης, Γ. Λαμπρούλης και Μ. Συντυχάκης με θέμα: «Άμεση εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4369/2016 στους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222). του ν. 4172/2013 (Α’ 167), του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη…».

Ακολούθως, η Υπηρεσία μας με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016 σχετική εγκύκλιο (ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) έδωσε οδηγίες στις Υπηρεσίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίοεφαρμογής του εν λόγω Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με τον ν.4369/2016, καθώς και της ως άνω διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4369/2016.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «…Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, σε όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αλλά και σε όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 (27/2/2016), οπότε και θα καταταχθούν την 1η/1/2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο, δεδομένου ότι βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται στις αποκλειστικά παρατιθέμενες περιπτώσεις α’ ως ζ’, οι οποίες δεν υπολογίζονται για την κατάταξη των υπαλλήλων. Όσον αφορά στα θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας και για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους…».

Τέλος, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 35 του ν. 4354/2015 καθιερώθηκε νέο σύστημα μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, για την εφαρμογή του οποίου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, ειδικότερα δε με τη διάταξη του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου αποσυνδέθηκε η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από τη μισθολογική και ως εκ τούτου τα θέματα μισθολογικής κατάταξης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Διαβάστε το έγγραφο