Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών Δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4369/2016 και του ΠΔ 69/2016


άκουσε το άρθρο

Ενημερωτικό έγγραφο (83451/Ε2/24-5-2016) σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προς τις Διευθύνσεις. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) έγινε αποσύνδεση μισθού–βαθμού και ορίζεται ότι: «Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο κλπ,».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α),τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις, σχετικά με το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό.

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007 αναφέρεται ότι, Υπάλληλοι ή Λειτουργοί του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι ́ αυτούς διατάξεις.

Εν όψει των ανωτέρω και επειδή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 δεν έγινε μνεία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4369/2016. Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985).

Πηγή: ΥΠΠΕΘ

Διαβάστε επιπλέον πληροφορίες

Σημείωση συντάκτη
Με απλά λόγια το ΥΠΠΕΘ λέει ότι η αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016 αφορά τους υπαλλήλους που υπάγονται στο βαθμολόγιο του Ν. 4369/2016, από το οποίο εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε άλλο βαθμολόγιο (Ν. 1566/1985).

Επίσης η αναγνώριση αυτή, που δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς, γίνεται μόνο για βαθμολογική κατάταξη και δεν επιφέρει κανένα μισθολογικό όφελος, καθώς το βαθμολόγιο έχει αποσυνδεθεί πλέον από το μισθολόγιο. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν αφορούσε τους εκπαιδευτικούς, και δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί (ΠΕ) λαμβάνουν τον ανώτερο βαθμό Α σε 8 έτη υπηρεσίας, η αναγνώριση θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάζοντος χρόνου σε βαθμό που αφορά αποκλειστικά και μόνο την περίπτωση υποβολής αίτησης για θέση ευθύνης.
Η αναγνωριζόμενη υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Τέλος δεν έχει καμία σχέση με τη σύνταξη καθώς τα έτη ιδιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζονται συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις των σχετικών νόμων της διαδοχικής ασφάλισης.

Τι προβλέπει ο νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) για την βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :

αα) στην κατηγορία ΠΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για προαγωγή στον Α΄ βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄,
ββ) στην κατηγορία ΤΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄,
γγ) στην κατηγορία ΔΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄και για προαγωγή στον Α΄ βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο  φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ, συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

Share and Enjoy !
Shares