Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04

ΥΑ 43836/Γ2/24-3-2014 (ΦΕΚ 918/Β/11-4-2014)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις στην Γ΄Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων).

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο