Τύπος των πτυχίων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (TEΛ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13α/203771/Δ4/23-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τύπο των πτυχίων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει το με αρ. πρωτ. 6561/Γ2/19-01-2011 έγγραφο μας, του οποίου φωτοαντίγραφο σας επισυνάπτουμε και στο οποίο εκ παραδρομής αναγράφεται: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ. του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985» αντί του ορθού «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Τ.Ε.Λ. της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985), όπως αυτό αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. Γ2/2546/1989 (ΦΕΚ 498/τ.Β’/16-06-1989) Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares