Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013)

Απόφαση 92245/Δ3/11-6-2015 (ΦΕΚ 1134/Β/12-6-2015, ΑΔΑ:7ΕΖ1465ΦΘ3-ΟΜΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την ΥΑ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
α) Πτυχίο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
β) Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
γ) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
δ) Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου, ομάδας Α΄
ε) Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου, ομάδας Β΄
στ) Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Επίσης αναφέρεται ότι : Μαθητές οι οποίοι δεν φοίτησαν στην θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση της ΣΤ΄ τάξης αποφοιτούν και τους παρέχεται ο απολυτήριος τίτλος σύμφωνα με το ΦΕΚ 1103/Β/23-8-2002 (ΥΑ 80967/Γ6/1-8-2002)

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο