Τρόπος υποβολής και αριθμός δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.253.2/86939/A5/16-07-2021 (ΦΕΚ 3126/Β/17-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

 1. Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων ΙΕΚ, ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.
 2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ.
 3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο ΙΕΚ, οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’ 1807), η διαδικασία επιλογής της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ως άνω κανονισμού για το 10% επιπλέον των θέσεων επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας κάθε τμήματος γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης. «Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του ΥΠΑΙΘ, όπως εκάστοτε ισχύει), η διαδικασία επιλογής της περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ως άνω κανονισμού για το 10% επιπλέον των θέσεων επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας κάθε τμήματος γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης»

Άρθρο 2 – Υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

 1. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή σε δημόσιο ΙΕΚ με τη διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των ειδικοτήτων ανά δημόσιο ΙΕΚ, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τους τελειόφοιτους ή υποψηφίους των ΕΠΑΛ, κατά την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά την εγγραφή τους απευθείας σε Γ’ εξάμηνο κατάρτισης.
 2. Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά.
  Με τη δήλωσή του της ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
  Ο υποψήφιος, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ, οφείλει να κάνει οριστική υποβολή στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.
 1. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ, αν δεν την έχει δηλώσει. Ο υποψήφιος που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου ΙΕΚ που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ (υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’ 1807 «(υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του ΥΠΑΙΘ, όπως εκάστοτε ισχύει)» είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζόμενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο ΙΕΚ και σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση).
  Επίσης, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε περισσότερες ειδικότητες ανά δημόσιο ΙΕΚ, θα καταλάβει τελικά μόνο τη θέση καταρτιζόμενου σε εκείνη την ειδικότητα ανά δημόσιο ΙΕΚ που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που έχει δηλώσει.
 1. Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.
  «Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την ιδιότητα της ειδικής περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του ΥΠΑΙΘ, όπως εκάστοτε ισχύει, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου».
  Η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του υποψηφίου, η οποία είναι οριστική και της οποίας η συμπλήρωση ή τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της.
 1. Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο ΔΙΕΚ και στην ειδικότητα επιτυχίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας.
  Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο όταν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα νέα υπολογισθέντα μόρια που συγκεντρώνει ο επιτυχών εξακολουθούν να μην είναι λιγότερα από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο ΔΙΕΚ, ειδικότητα και είδος θέσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την σχετική απόφαση Κ5/62224/31-05-2021 (ΦΕΚ 2428/Β/0706-2021) με θέμα: «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-07-2022

Η αρχική ΥΑ Φ.253.2/86939/A5/16-07-2021 (ΦΕΚ 3126/Β/17-07-2021) τροποποιήθηκε με την Φ.253.2/80350/A5/30-06-2022 (ΦΕΚ 3474/Β/05-07-2022) όμοια ΥΑ.

Share and Enjoy !
Shares