Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ9/157144/ΓΔ4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6545/Β/21-12-2022, ΑΔΑ: ΩΖΣ646ΜΤΛΗ-ΙΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Τα διδασκόμενα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, τα μαθήματα Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης και τα μαθήματα των Τομέων της Β’ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και ως «μη εξεταζόμενα» κατά τις προαγωγικές εξετάσεις των Πρότυπων ΕΠΑΛ και καθορίζονται σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων ή κλάδων μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» ή «μη εξεταζόμενα», σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), το άρθρο 1 και τους πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, πραγματοποιείται ως εξής ανά τάξη:

[…]

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares