Τροποποίηση του ΠΔ 60/2006 για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου – Σημαντικές αλλαγές

Προεδρικό διάταγμα 68/2014 (ΦΕΚ 110/Α/7-5-2014)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μετά την ψήφιση του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» πρoσαρμόζεται το ισχύον προεδρικό διάταγμα 60/2006 για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
Η ισχύς των νέων διατάξεων ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε το ΠΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο