Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/192979/14-11-2016 (ΦΕΚ 3815/Β/2016, ΑΔΑ:64Π44653ΠΣ-ΖΨ4) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 7 του Ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ά 1861/2014 ως εξής:

ΣΣ : Η αρχική ΥΑ που τροποποιείται είναι η 5953/23-6-2014 (ΑΔΑ:76ΦΤ9-Ξ2Ν, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014)

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο