Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ: 4829, 19-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-Ν6Π)

Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 4528/05-09-2022 (ΑΔΑ: 62ΙΞ46ΜΤΛΗ-ΞΒΖ) και 4533/05-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΘ746ΜΤΛΗ-ΖΚΓ) αποφάσεων ως προς την τοποθέτηση και διάθεση τριών (3) αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ: 5185169 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020

Share and Enjoy !
Shares