Τροποποίηση τηςΥΑ «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Αφορά στην ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ251/91148/Α5/9-6-2015 (ΦΕΚ 1183/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:Ω50Κ465ΦΘ3-7ΑΤ) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η συντομογραφία τίτλου «ΥΠΕΠΘ» αντικαθίσταται από τη συντομογραφία «Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».
  2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων».
  4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η φράση «Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικών − Δικτυακών Υποδομών».
  6. Η περίπτωση iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ συναφούς αντικειμένου ή άλλο υπάλληλο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με βαθμό τουλάχιστον Δ΄».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares