Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) Με ισχύ από το 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ24α/141494/Δ4/28-8-2017 (ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

  1. Η περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται ως εξής:
    «ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο καλύπτει με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή του σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 23 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων ΕΚ μπορεί να συμπληρώνει έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑΛ, εφόσονα) το ΕΚ και το ΕΠΑΛ λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο ΕΚ και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο ΕΚ. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το ΠΥΣΔΕ ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑΛ και του ΕΚ.».
  1. Η περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται ως εξής:
    «ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους υπεύθυνους εργαστηρίων με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή τους, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑΛ, εφόσον α) το ΕΚ και το ΕΠΑΛ λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο ΕΚ και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος εργαστηρίου στο ΕΚ. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται από το ΠΥΣΔΕ ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑΛ και του ΕΚ».

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

Η αρχική ΥΑ 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015)

Η 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) που συμπληρώνει την αρχική ΥΑ

Διαβάστε την ΥΑ 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της