Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Απόφαση 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΗΠΘ465ΦΘ3-965) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470) ως εξής:

6. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 17 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως: «6. Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις τριάντα-τρεις (33), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις τριάντα-τρεις (33), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα (30), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τις τριάντα-δύο (32) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ τις εβδομήντα-οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τις ογδόντα-τρεις (83) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ και οι άνω των τριάντα-δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ΠΔ 485/1983 (ΦΕΚ 184/Α/21-12-1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑΛ με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε ……..

Η ισχύς της παρούσης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Απόφαση, αρχίζει από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470 ) ισχύει ως έχει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο