Τροποποίηση της ΥΑ που αφορά στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αναδιατύπωση διατάξεων προκειμένου να αποδίδονται με πλήρη σαφήνεια οι «Σύντομες Προδιαγραφές» για τις διενεργούμενες εξετάσεις


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 49030/Α5/23-3-2018 (ΦΕΚ 1140/Β/28-3-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 Β’) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αρ. 170141/Α5/16-10-2017 (ΦΕΚ 3650 Β’) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

 1. Η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση που προαναφέρεται, δηλ. το να έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, δηλαδή το 60% του 100 για τα επίπεδα A1, B1, Γ1 και το 60% του 200 για τα επίπεδα Α2, Β2, Γ2, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε μια εξεταζόμενη ενότητα, πλην της Ενότητας 4 (παραγωγή προφορικού λόγου), για την οποία δεν απαιτείται η ως άνω προϋπόθεση – δηλαδή, η προϋπόθεση της επιτυχίας 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας».
 1. Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1.4 Στον τελικό βαθμό αξιολόγησης όλων των απαντήσεων στα ερωτήματα και τις δοκιμασίες της κάθε ενότητας διατηρείται όπου προκύπτει το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Η τελική βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των ενοτήτων και στην περίπτωση που στην τελική βαθμολογία προκύπτει άθροισμα με δεκαδικό ψηφίο, στο σύνολο της εξέτασης, αυτό στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα».
 1. Μετά το τέλος της περίπτωσης 7.3 της παραγράφου 7 του άρθρου 7 προστίθεται η φράση:
  «Εφόσον οι εξετάσεις των γλωσσών για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας γίνονται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από την άθροιση των βαθμών των δύο βαθμολογητών, με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου δεκαδικού ψηφίου».
 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 προστίθεται η φράση:
  «Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών τους».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ 14420/ΚΒ/04-02-2008 (ΦΕΚ 218 Β’) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της

Share and Enjoy !
Shares