Τροποποίηση της ΥΑ με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 69238/Δ2/4-5-2015 (ΦΕΚ 330/ΥΟΔΔ/12-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 165325/Γ7/4−11−2013 ΥΑ (ΦΕΚ 574/Υ.Ο.Δ.Δ./21−11−2013) ως εξής:

  1. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του εδαφίου Ε, ως ακολούθως: «Διοικητική στήριξη της Επιτροπής θα παρέχεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς επίσης και από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν στην αρμοδιότητα τους Μουσικά Σχολεία».
  2. Στο εδάφιο Α, μετά τη λέξη «υποβάλλει», αντικαθίσταται το περιεχόμενο της περιόδου ως ακολούθως:
    «τα πρακτικά των Συνεδριάσεων στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

Διαβάστε σε ΦΕΚ την τροποποιητική ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares