Τροποποίηση της ΥΑ για τις αμοιβαίες μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462/Β/16-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας

1. Στη με αρ. 207358/ΓΔ6/2014 (ΦΕΚ 3573/Β) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ» αντικαθιστούμε τις λέξεις «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή».

3. Τροποποιούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«1. Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2. Η διαδικασία μετεγγραφής για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Επισκέψεις: 19

Μετάβαση στο περιεχόμενο