Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ251/49728/Α5/23-3-2016 (ΦΕΚ 994/Β/11-4-2016, ΑΔΑ:7ΞΣ84653ΠΣ-ΓΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
Η πρώτη περίοδος της προτελευταίας παραγράφου του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και μαθητές της τελευταίας τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση – Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares