Τροποποίηση της ΥΑ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ)

ΥΑ 2609/Γ7/10-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΞ9-ΚΤΡ)
Τροποποίηση  της  αρ.  πρωτ.  172435/Γ7/13-11-2013  (ΦΕΚ  2996/Β/25-11-2013)  Υπουργικής  Απόφασης  με  θέμα  “Οργάνωση  και  Λειτουργία  της  Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης”

Τροποποιούμε  την  παράγραφο  8  της  με  αρ.  πρωτ.  172435/Γ7/13-11-2013  (ΦΕΚ 2996/Β/25-11-2013)  Υ.Α.  με  θέμα  «Οργάνωση  και  λειτουργία  της  Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-2014», ως εξής:
«Στα  τμήματα  Π.Δ.Σ.  διδάσκουν  μόνιμοι  καθηγητές  προς  συμπλήρωση  του διδακτικού  τους  ωραρίου,  ή  αναπληρωτές  καθηγητές  πλήρους  ωραρίου  προς συμπλήρωση  του  διδακτικού  τους  ωραρίου.  Η  ανωτέρω  απασχόληση  καθορίζεται με  απόφαση  του  οικείου  Περιφερειακού  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  η  οποία  εκδίδεται  μετά  από  γνώμη  του  οικείου ΑΠΥΣΔΕ.  Οι  σχολικοί  σύμβουλοι  καθορίζουν  επιμορφωτικές  συναντήσεις  των διδασκόντων  για  την  καλύτερη  λειτουργία  της δομής».  Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  με αρ.  πρωτ.  172435/Γ7/13-11-2013  (ΦΕΚ  2996/Β/25-11-2013)  Υ.Α.  με  θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-2014»

Διαβάστε την αρχική ΥΑ

Διαβάστε την τροποποίηση της ΥΑ